Vallutanud  Põhjasõjas Eestimaa, ostis Peeter I aastal 1714 viis Lasnamäe nõlva alust Rootsi-aegset suvemõisa. Astanguline ala ja euroopaliku linna ning mere lähedus tekitasid soovi rajada siia suveloss [lossi- ja pargiansambel].
22. juulil 1718 on tsaari välipäevikus kirjutatud: „Valitseja oli oma linnataguses majas, mõõtis kohta lossi vundamendi ning pargi jaoks, mille tarvis oli Peterburist kaasa võetud arhitekt Michetti“. Ligi seitsme aastaga rajati umbes 1/8 omandatud alale kõige suurejoonelisem ja stiilsem barokne lossi- ja pargiansambel Eestis. Kahjuks ei realiseerunud reformaatori kõik suurejoonelised ideed täielikult tema varajase surma tõttu  8. veebruaril 1725. Pargi merepoolset osa on täiendatud 1897.a.  Riia aedade ja parkide direktori G. Kuphaldti poolt vabakujundusliku pargi põhimõtete järgi. 1930ndatel rajati baroksest pargist lõuna poole rahvapark Luigetiigi väljaku, noortepargi, kiviktaimla ja kõlakojaga. Samuti ehitati lossi lilleaia taha Eesti Vabariigi Presidendi administratiivhoone/ kantselei ja rajati aed. 1990 moodustati Kadrioru pargi majandamiseks eraldiseisev asutus  ja alustati pargi korrastamist ning renoveerimist: taastati Mere ja Kaarna allee, kujundati roosimägi, projekteeriti uuesti noortepark ja muud objektid.  2011 valmis pargi uusim osa – Jaapani aia I etapp.
Kadrioru pargis on võimalik näha  18., 19., 20. ja 21. sajandile iseloomulikke pargikujundusvõtteid ja lisaks Euroopa pargi- ja aiaarhitektuuris  moodi läinud Jaapani aeda.


asutus-kadrioru-park

Asutus Kadrioru Park loodi 1. juulil 2002

(1) Kadrioru Park (edaspidi asutus)on Tallinna Kommunaalameti (edaspidi kommunaalamet) hallatav asutus.
(2) Asutuse ametlik nimetus on:

1) eesti keeles Kadrioru Park;
2) inglise keeles Kadriorg Park;
3) vene keeles Парк Кадриорг.

(3) Asutuse tegevusvaldkond on Kadrioru pargi haldamine ja arendamine ning teiste asutuse haldusesse antud parkide ja haljasalade ning purskkaevude hooldamine.
(4) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:

1) Kadrioru pargi rekonstrueerimine ja arendamine;
2) Kadrioru pargi territooriumi korrashoid;
3) Kadrioru pargis kultuuri-, meelelahutus- ja spordiürituste organiseerimine;
4) Kadrioru pargi ajalugu tutvustava muuseumi töö korraldamine, näituste, ekskursioonide, loengute ja muude keskkonnahariduslike tegevuste korraldamine;
5) Kalamaja kalmistupargi haldamine ja korrashoid;
6) Harju tänava haljasala haldamine ja korrashoid;
7) Vabaduse väljaku haljastuskonteinerite korrashoid ja kujundamine vastavalt aastaajale;
8) Tallinna linna omandis olevate purskkaevude hooldamine;
9) teemaa haljasaladel kasvava kõrghaljastuse hooldus kinnitatud mahu alusel;
10) erialaraamatukogu töö korraldamine ja kogude täiendamine;
11) ajalooliste parkide kohta teabe kogumine, töötlemine ja säilitamine;
12) Tallinna linna talvise ehisvalgustuse kavandamine, teostamine ja paigaldamine;
13) haljastusteenuste osutamine ning selleks vajalike taimede ost ja müük;
14) osalemine rahvusvahelistes ajalooliste parkide projektides, programmides ja koostöös;
15) info ja konsultatsioonide andmine oma tegevusvaldkonnas.

(5) Asutus täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.
(6) Asutusel on õigus osutada oma tegevusvaldkonnaga seotud tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.